Informacja o KFS dla Pracodawców

3.02.2020

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Starosta może przeznaczyć na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami wydatkowania ww. środków.
 

W roku 2020 priorytety obejmują:
 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie  kształcenia     ustawicznego w związku    z   rozwojem   w firmach technologii
  i  zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.


Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, można przeznaczyć na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 1. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 1. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 1. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 
Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 1. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 2. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 1. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 1. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 1. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 1. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawyo promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Środki z KFS, o które może wnioskować pracodawca wynoszą 80% wysokości kosztów
na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika - nie więcej jednak niż
5 000,00 zł na
 jednego uczestnika. Wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Środki z KFS, o które może wnioskować mikroprzedsiębiorca wynoszą 100% wysokości kosztów na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika - nie więcej jednak niż 5 000,00 zł na jednego uczestnika.
 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym Centrum Kształcenia Zawodowego. Ze swojej strony zapewniamy przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do załączenia do składanego wniosku (tj. harmonogramów szkoleń, kosztorysów szkoleń, programów szkoleń itp.).

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl